Agenda & Verslagen

 

Jaarverslag Plaatselijk Belang 2021

BESTUUR
Het bestuur van Plaatselijk Belang telt 5 bestuursleden:
•    Pieter Lantermans, voorzitter
•    Eeltje Bakker, vicevoorzitter
•    Carel v.d. Briel, penningmeester
•    Rina ten Hoeve-Bijma, secretaris
•    Cees Tennekes, algemeen bestuurslid
Volgens het rooster van aftreden hoeven er voor de periode 2020 – 2021 geen verkiezingen plaats te vinden. Er hebben zich drie leden gemeld die in het bestuur plaats zouden willen nemen:
•    Elise Bouwman
•    Eddy Brunekreef
•    Vincent Wijnja
Volgens de statuten kunnen er maximaal 7 bestuursleden benoemd worden. Nu er in totaal 8 personen beschikbaar zijn als bestuurslid, zal een van de nieuwe leden als aspirant lid deelnemen. Op het moment dat er een bestuurslid aftreedt, zal het aspirant bestuurslid in het bestuur kunnen treden. Bezwaren tegen de benoeming van de kandidaat bestuursleden kunnen bij het secretariaat worden ingediend voor 17 januari 2022.

DE WIJKAGENT
De wijkagent voor ons dorp is de heer Ron Faber. De heer Faber is wegens persoonlijke omstandigheden momenteel langdurig afwezig, zijn vervanger is mevrouw Leontien Koehoorn, bereikbaar via het algemene nummer van de politie 0900-8844. Ook is mevrouw Koehoorn per mail bereikbaar: l.koehoorn@politie.nl

VERGADERINGEN
Plaatselijk Belang vergadert iedere maand in het MFA, met een minimum van 10 x per jaar. Er wordt vergaderd met een vaste agenda. Wanneer er dringende zaken moeten worden besproken worden extra vergaderingen belegd. Afgelopen jaar heeft het bestuur regelmatig telefonisch en digitaal vergaderd i.v.m. de geldende coronamaatregelen. Ook de netwerkcontacten werden veelal digitaal gehouden.

NOTULEN ALV 2020
In 2020 is er geen vergadering geweest. Het jaarverslag is, net als dit jaar, verspreid onder de leden.

FINANCIEEL VERSLAG
De kascommissie (Eddy Brunekreef en Baukje Faber) heeft de financiële administratie beoordeeld en decharge verleend aan de penningmeester. Baukje Faber is aftredend als kascommissielid, waardoor de kascommissie voor volgend jaar naast Simone Woudstra een vacature heeft. Er is ook een plaats als reserve kascommissielid vacant. U kunt zich voor beide vacatures aanmelden bij het secretariaat. Het financiële overzicht is voor de leden van Plaatselijk Belang op afspraak in te zien bij de penningmeester, de heer Carel v.d. Briel. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken tot 17 januari 2022.

PROJECTEN EN SPONSORING
Het doel is de leefbaarheid van zowel de fysieke als ook de sociale omgeving zo groot mogelijk te maken voor de bewoners van ons dorp. Zo is een bijdrage geleverd aan de volgende verenigingen en activiteiten:
•    Einde vakantiefeest
•    Kinderdisco
•    Samen aan tafel
•    School/ kindcentrum i.s.m. De Ferbining

BUURTHUIS IT SKOATTERHÛS
Het Skoatterhûs heeft een eigen werkgroep bestaande uit Piet de Haan, Cora Peters, Cees Tennekes, Frans Terwisscha en Eeltje Bakker. De werkgroep heeft diverse bijeenkomsten gehouden en er is inmiddels een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan zijn onderwerpen als missie en visie, sociale cohesie, doorbreken isolement, onderlinge contacten verbeteren en een goede samenwerking tussen de participanten opgenomen. Verder is er aandacht voor het harmoniseren van de bestaande afspraken en worden er nieuwe afspraken gemaakt. Ook is er aandacht voor de inzet en de positie van de vrijwilligers en wordt gezocht naar het uitbreiden van het vrijwilligersteam. Mocht u zich als vrijwilliger willen inzetten dan kunt u zich aanmelden bij een van de leden van de werkgroep.

UITVINDERSBUURT
Het overleg van de Uitvindersbuurt vindt normaal gesproken 2 á 3 maal per jaar plaats o.l.v. de heer Jannik Louwes. Afgelopen jaar is dat vanwege Corona niet gelukt. De heer Jannik Louwes werkt als opbouwmedewerker bij Caleidoscoop en is bereikbaar per email: j.louwes@caleidoscoopheerenveen.nl.
Er zijn vanuit dit overleg 2 werkgroepen opgericht. De werkgroep “terug naar een leefbare omgeving” en de werkgroep “organiseren van laagdrempelige activiteiten voor de bewoners van Oudeschoot”.

INRICHTING MARKTWEG/ WOLVEGASTERWEG
In september 2019 is de verkeerssituatie aangepast De werkgroep bestaande uit de heer Minco Kramer, Bas de Graaf, Pieter Lantermans en Henk Otten hebben de gemeente gevraagd een nieuwe snelheidsmeting uit te voeren, hieruit zou blijken dat de snelheid acceptabel is, al wordt dat door aanwonenden niet altijd zo ervaren.

CAMPING “T WOUTERSBERGJE”
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in 2020 waarbij er in het dorp problemen waren ontstaan met zorg cliënten van Stichting de Bijzondere Onderneming (SDBO) is er door de gemeente een handhavingstraject opgestart richting SDBO. Ook zijn er een aantal gesprekken geweest tussen Plaatselijk Belang en de Burgemeester waarin de problemen door Plaatselijk Belang nader zijn toegelicht. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er weer daadwerkelijk een camping is, en dat er minder cliënten zijn gehuisvest, met begeleiding. De laatste tijd is het rusting rond de camping en zijn er geen incidenten met cliënten geweest. Mochten er zich problemen voordoen dan verzoeken wij u hiervan melding te maken bij de gemeente, politie en via de buurtpreventie-app.

ONTWIKKELING PLAN JONGBLOED
Op 1 april 2021 is een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan dat hiervoor ter inzage lag. Er is opnieuw aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie en de ontsluiting van het plan op de Marktweg. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt over een foutief weergegeven historie en is gevraagd of het plan deel kan uitmaken van de dorpsgrenzen van Oudeschoot aangezien Jongbloed op dit moment in Heerenveen is gelegen.

LEEF PROJECT
De gemeente heeft als onderdeel van Groene Gangmakers het LEEF project gestart. LEEF staat voor Lokaal Energie Experimenten Fonds. Hierbij wordt er een subsidie toegekend aan vijf initiatieven die een project, onderzoek of proef willen doen op het gebied van duurzaamheid. Plaatselijk Belang heeft hiervoor met De Ferbining, Accolade, Hoekstra Installatiebedrijf en Frans Schaaf een projectvoorstel ingediend. Dit plan betreft het onderzoeken van de mogelijkheid om in Oudeschoot een warmtenet met thermische zonnepanelen en een warmte- koude opslag toe te passen, te beginnen met de Uitvindersbuurt. Het project van Oudeschoot (‘Baanbrekers voor nieuwe energie’ genoemd) is een van de vijf initiatieven (uit een totaal van 10) geselecteerd voor een subsidie van € 100.000 om het onderzoek uit te voeren. Omdat we als plaatselijk belang het afgelopen half jaar nogal onderbezet zijn geweest heeft het opstarten van het project vertraging opgelopen, maar met de nieuwe bestuursleden kunnen we de komende tijd belangrijke stappen gaan zetten. U wordt onder andere via het Skoatter Doarpsnijs op de hoogte gehouden.
Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit verslag dan kunt u deze stellen aan het bestuur:
•    Mail naar secretaris@pboudeschoot.nl
•    Schrijf naar Marktweg 11, 8451 CD Oudeschoot

Mocht u nog mensen kennen die geen lid zijn van Plaatselijk Belang, maar wel lid zouden willen worden, vraag ze dan contact met ons op te nemen. Wij zouden graag zien dat het aantal leden groeit.

Met vriendelijke groeten,
Namens Plaatselijk Belang Oudeschoot,

Pieter Lantermans