AVG 2018

Plaatselijk Belang Oudeschoot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Plaatselijk Belang Oudeschoot
Marktweg 11, 8451 CD Oudeschoot
www.pboudeschoot.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van PBOudeschoot de functionaris
is te bereiken via privacy@pboudeschoot.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PBOudeschoot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
–  Voor- en achternaam
–  Adresgegevens
–  E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
secretaris@pboudeschoot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
PBOudeschoot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  Het beantwoorden van uw vragen of opmerkingen gesteld via de
webiste.
–  U te kunnen e-mailen indien dit nodig is.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Plaatselijk Belang Oudeschoot neemt niet op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PBOudeschoot) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
PBOudeschoot.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig. PBOudeschoot.nl verstrekt geen gegevens aan derden behalve
als dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling van een vraag
of opmerking gesteld via de website of als er een wettelijke
verplichting op ons rust om deze gegevens te verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PBOudeschoot.nl gebruikt cookies of vergelijkbare technieken, om u
een goed werkende site te kunnen bieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
PBOudeschoot.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar secretaris@pboudeschoot.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
PBOudeschoot.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
PBOudeschoot.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
secretaris@pboudeschoot.nl